ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
45

• หญิง
56

รวม
103


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
39


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• สาขาวิชาวิชายานยนต์
9

• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
7

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• สาขาวิชาการบัญชี
5

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
14

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวางแผนงบและประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23
6

• โรงเรียนนาบัววิทยา
7

• โรงเรียนบ้านน้ำจวง
8

• โรงเรียนนครไทย
5

• โรงเรียนยางโกลนวิทยา
3

• โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

• พนักงานขับรถ
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดผู้อำนวยการนางสาวมลฑา บุญลือ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอนนายรังสรรค์ ทองสินธุ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
หัวหน้าแผนกนางสายชล แหยมมั่น
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายยมนา คีรีรัตน์สกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธนัชกร คงทัน
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนายชาตรี ยอดช้าง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์สราวุฒิ ด้วงรอด
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายวิทยา เงินโน
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาวิชายานยนต์
ครูประจำ สาขาวิชาวิชายานยนต์
หัวหน้างานนางสุชาดา โพธิ์พล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนายวิรัตน์ จันทร์ตรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสุภาวดี บุญนาค
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชีนางแสงเดือน บุญมีจิว
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชีนายณัฐดนัย จันทร์ศรี
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนายทรงวุฒิ ชานุวัตร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวราภร จันทร์ชัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอนุวัตร พลขันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนจันทร์แรม ด่อนดี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชีนางสาวสุดาพร นาคพรม
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนงบและประมาณ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอนนายวิหก ปัฒไทสงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลอนนต์ พรมภาพ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนกมล โชติรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายภาวิชญ์ แก้วคำอ้าย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายกฤตธน บุญลือ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอนนายไชยพร บุญทา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวประณิสรา งูนิ่ม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายศุภชัย กินเรือน
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ สาขาวิชาวิชายานยนต์
ครูประจำนายธนานพกร ทุ่งพนม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้างนายวิศธวัฒร์ บุญภักดี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายสุขเกษม ทิพย์วงษา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายราชัน ขันตีมิตร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายวิทยา เพิ่มคำ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายวิทิตกาญจน์ บุญลือ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนสุพิชฌาย์ ซิวพร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายชาติไทย ไชยธนาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ภาณุพงศ์ บุญผาง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานรัชนีพร วงษ์ด่อน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางสาวจณิฏตา สุคำภา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางอรษา สอนนนท์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางศิรัญญาพร บุรินทร์รัตน์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุพัตรา แก้วป้องปก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจันตณา งูนิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนิตยา แสงนภากาศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุกันยา ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวสิฏฐ์พล คำภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญทัน วงษ์ด่อน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสราวุฒิ สอนนนท์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถนายธานินทร์ พรมสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายลำดวน จันทร์ป้อง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ชนกสุดา ตานาแฝก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชาลีนา กลิ่นเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางเบญจมาศ คำภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวธาริณี ศรีบุตรา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวน้ำทิพย์ หอมชื่น
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวชลธิชา โถงโฉม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุจิรา วันชัย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูโรงเรียนทวิศึกษานางวนิดา ราชเพียแก้ว
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมนายสุธี พลซา
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานายเอนก บุญเกิด
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานางหรรษา เมธีสิทธิพงษ์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนยางโกลนวิทยานางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครไทยนางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครไทยนางลัดดาวรรณ ศรีฉิม
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครไทยนางสาวกนกวรรณ สีตะริสุ
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมนางกมลลักษณ์ ใจไว
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนางสาวสุธาสินี อินสุ
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นางธนิตา พลอยมี
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนายเอกราช ปุริเส
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนายชัชชัย ปานแย้ม
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมนางสาววนิดา คุณสิน
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานายประจบ ช้างอินทร์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานางพจนันท์ ลูกแก้ว
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นางดลณพร จันธิราช
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนยางโกลนวิทยานายธนาดูล วันศรี
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนาบัววิทยานายสาธิต อินแพง
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนายเอกภพ ชูประสิทธิ์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนยางโกลนวิทยานางสาวรุ่งรัตน์ ผ่องนาค
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครไทยนางสาวอรุวรรณ พิมพ์สาร
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมา
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นายกิติศักดิ์ ปัญโญ
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนางสุกัญญา แดงชาวนา
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมนางสุรภี ค้าของ
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนนครไทยนางนิธิชา ไชยมงคล
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนายอัครพงษ์ ธรรมมาภิวัฒน์
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำจวงนายก้องภพ กิ่งเนตร
ครูโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23