ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
32

รวม
63


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• สาขาวิชาวิชายานยนต์
8

• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
7

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4

• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• สาขาวิชาการบัญชี
5

• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวางแผนงบและประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

• พนักงานขับรถ
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางสาวมลฑา บุญลือ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0864419885
รองผู้อำนวยการนายรังสรรค์ ทองสินธุ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0814027414นายธนพนธ์ พรมราช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายวีระชาติ สมใจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0808051569
อีเมล์ : werachat_2004@hotmail.com
ไลน์ไอดี : werachat-1981
หัวหน้าแผนกนางสายชล แหยมมั่น
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0869385697
อีเมล์ : yamma.max@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0869385697นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0864064363
อีเมล์ : sirin256@gmail.com
ไลน์ไอดี : sirin1343นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 084-6531432
อีเมล์ : junram007@hotmail.com
ไลน์ไอดี : pujunramนายวิทยา เงินโน
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาวิชายานยนต์
ข้าราชการครู สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0899554441
อีเมล์ : wittaya.ng@ovec.moe.go.th
ไลน์ไอดี : iamblue2522นายธนานพกร ทุ่งพนม
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0801298566
อีเมล์ : tananoppakorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0801298566ปฐมพงศ์ ขำจิตร์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0929091840
อีเมล์ : Pathompong.khum@gmail.com
ไลน์ไอดี : oatเกรียงวุฒิไกร รอดมั่น
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0969368582
อีเมล์ : kriengtewinzz@gmail.com
ไลน์ไอดี : som17krieng
หัวหน้างานนางสุชาดา โพธิ์พล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู
โทรศัพท์ : 0814745198
อีเมล์ : ningsu2558@hotmail.com
ไลน์ไอดี : suchadapoponนายยมนา คีรีรัตน์สกุล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู
โทรศัพท์ : 0862061671
อีเมล์ : yomma2008@hotmail.comนางสุภาวดี บุญนาค
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0873131043
อีเมล์ : boos_2122@hotmail.com
ไลน์ไอดี : nuna2122นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0952399182
อีเมล์ : rattanawanphoparad@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0952399182นางแสงเดือน บุญมีจิว
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0894601698
อีเมล์ : saengaor@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0894601698นายณัฐดนัย จันทร์ศรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู
โทรศัพท์ : 0817408449
อีเมล์ : natdanai.4777@gmail.com
ไลน์ไอดี : 08174084499นางสาวสุดาพร นาคพรม
หัวหน้างาน งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0873074886
อีเมล์ : deawdeaw650@gmail.comนายทรงวุฒิ ชานุวัตร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0894520927
อีเมล์ : songwud_cha@mail.com
ไลน์ไอดี : 0889705955นายชาตรี ยอดช้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089 -6430074
อีเมล์ : chatreeyodchang@gmail.comวราภร จันทร์ชัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู
โทรศัพท์ : 0843794706
อีเมล์ : junchai_49@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0843794706อนุวัตร พลขันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
โทรศัพท์ : 0844957743
อีเมล์ : anuwat_20022533@hotmail.comพิมพ์ใจ คุณารูป
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รองหัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู
โทรศัพท์ : 0953535495
อีเมล์ : pimning@hotmail.com
ไลน์ไอดี : pimning0770นายวิหก ปัฒไทสงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0844494636
อีเมล์ : wihok.pud@gmail.com , wihog.p@ovec.moe.go.th
ไลน์ไอดี : bigbun1111อนนต์ พรมภาพ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0917683321
อีเมล์ : non_sk6@hotmail.comกมล โชติรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 080-6977481
อีเมล์ : -นายกฤตธน บุญลือ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ครู
โทรศัพท์ : 0882187197
อีเมล์ : krithanaboonlue@gmail.com
ไลน์ไอดี : olebankluayนางสาวประณิสรา งูนิ่ม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0874287817
อีเมล์ : ้ha_nasang@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0874287817สุพิชฌาย์ ซิวพร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0868568664
อีเมล์ : supitchastamp@gmail.com
ไลน์ไอดี : stamppampamนายศุภชัย กินเรือน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0641936881
อีเมล์ : suapachai.tice@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0814693098นายภาวิชญ์ แก้วคำอ้าย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0882932256
อีเมล์ : phawit.ka@ovec.moe.go.th
ไลน์ไอดี : phawitนางสาวพัชรพร เพ็ชรชนะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0622703636
อีเมล์ : impatcha.im@gmail.com
ไลน์ไอดี : impatcha39นางสาววศินี สิริคุณาลัย
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0811660788
อีเมล์ : hong.wasinee.clever@gmail.com
ไลน์ไอดี : hong5738นายเอกวิทย์ จิตชู
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0882244055
อีเมล์ : tcher.ekawit@gmail.com
ไลน์ไอดี : kimekawitนางสาวพนมวรรณ เชื้อโตเติม
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0967461606
ไลน์ไอดี : .nimp
ครูพิเศษสอนนายสุขเกษม ทิพย์วงษา
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0932175676
อีเมล์ : tongzaa_69@hotmailนายราชัน ขันตีมิตร
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0902101233
อีเมล์ : difrachan@gmail.comนายวิศธวัฒร์ บุญภักดี
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0979513747
อีเมล์ : witthawat13122536@gmail.com
ไลน์ไอดี : witthawatboonpakdeeนายวิทยา เพิ่มคำ
ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0984777089
อีเมล์ : wittaya.Bank69@gmail.com,wittaya.bank69@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0984177089
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง)นายกชพรรณ สีอูด
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 087-3121933
อีเมล์ : kotchapan11587@gmail.com
ไลน์ไอดี : new11587นางสาวรัชนีพร วงษ์ด่อน
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0950052776
อีเมล์ : ratchaneepornw59@nu.ac.th
ไลน์ไอดี : taem1616
เจ้าหน้าที่นางสาวจณิฏตา สุคำภา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0953099153
อีเมล์ : janittavaa2520@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0953099153นางอรษา สอนนนท์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0881541187
อีเมล์ : orasasonnon2525@gmail.com
ไลน์ไอดี : sa0881541187นางศิรัญญาพร บุรินทร์รัตน์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0850443901
อีเมล์ : nok_999ja@hotmail.comนางสาวสุพัตรา แก้วป้องปก
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 096736564
อีเมล์ : Patsupatra15@gmail.comนางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0814757428
อีเมล์ : tratpon@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0814757428นางสาวจันตณา งูนิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0993637126
อีเมล์ : juntanakaeja1@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0993637126นิตยา แสงนภากาศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0896604971
อีเมล์ : -
ไลน์ไอดี : tom07092529นายวสิฏฐ์พล คำภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0906857102
อีเมล์ : wasitpol2519@gmail.comนายบุญทัน วงษ์ด่อน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายธานินทร์ พรมสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายลำดวน จันทร์ป้อง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ชนกสุดา ตานาแฝก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0946322124
อีเมล์ : puypuyja1234@gmail.comนางสาวชาลีนา กลิ่นเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0992980609
อีเมล์ : Chaleena_jan@hotmail.co.thนางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0909513918นางเบญจมาศ คำภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ภาณุพงศ์ บุญผาง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธาริณี ศรีบุตรา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 080-9182438
อีเมล์ : Tarinee10042539@gmail.comนางสาวน้ำทิพย์ หอมชื่น
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 083-2571778
อีเมล์ : cloadnamthip@gmail.com
ไลน์ไอดี : waew.loveนางสาวสุจิรา วันชัย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0988124316
อีเมล์ : sujirawanchai85@gmail.comนางสาวพิมพ์นิภา กาวิใจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานขับรถนายสราวุฒิ สอนนนท์
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
ครูฝึกสอนนายศิริวัฒน์ ศรีสุขา
ครูฝึกสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
โทรศัพท์ : 080-3948954