ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
44

• หญิง
55

รวม
100


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• สาขาวิชาวิชายานยนต์
8

• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
8

• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3

• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• สาขาวิชาการบัญชี
5

• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
11

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานวางแผนงบและประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
34

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

• พนักงานขับรถ
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางสาวมลฑา บุญลือ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0864419885
รองผู้อำนวยการนายรังสรรค์ ทองสินธุ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0814027414นายธนพนธ์ พรมราช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายวีระชาติ สมใจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0808051569
อีเมล์ : werachat_2004@hotmail.com
ไลน์ไอดี : werachat-1981
หัวหน้าแผนกนางสายชล แหยมมั่น
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0869385697
อีเมล์ : yamma.max@hotmail.comนายยมนา คีรีรัตน์สกุล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0862061671
อีเมล์ : yomma2008@hotmail.comนายชาตรี ยอดช้าง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089 -6430074
อีเมล์ : chatreeyodchang@gmail.comนายพงษ์พิพัฒน์ จีนด้วง
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0826774903
อีเมล์ : phongpiphat@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0826774903นายวิทยา เงินโน
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาวิชายานยนต์
ข้าราชการครู สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0899554441
อีเมล์ : wittaya.ng@ovec.moe.go.th
ไลน์ไอดี : iamblue2522เกรียงวุฒิไกร รอดมั่น
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการครู สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มีปฐมพงศ์ ขำจิตร์
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
หัวหน้างานนางสุชาดา โพธิ์พล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0814745198
อีเมล์ : ningsu2558@hotmail.com
ไลน์ไอดี : suchadapoponนางสุภาวดี บุญนาค
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0873131043
อีเมล์ : boos_2122@hotmail.comนางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0952399182
อีเมล์ : rattanawanphoparad@gmail.comนางแสงเดือน บุญมีจิว
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0894601698
อีเมล์ : saengaor@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0894601698นายณัฐดนัย จันทร์ศรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0817408449
อีเมล์ : natdanai.4777@gmail.comนางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0864064363
อีเมล์ : sirin256@gmail.com
ไลน์ไอดี : sirin1343นางสาวสุดาพร นาคพรม
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนงบและประมาณ
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ : 0873074886
อีเมล์ : deawdeaw650@gmail.comนายทรงวุฒิ ชานุวัตร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0894520927
อีเมล์ : songwud_cha@mail.comวราภร จันทร์ชัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0843794706
อีเมล์ : junchai_49@hotmail.comอนุวัตร พลขันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0844957743
อีเมล์ : anuwat_20022533@hotmail.comจันทร์แรม ด่อนดี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 084-6531432
อีเมล์ : junram007@hotmail.com
ไลน์ไอดี : pujunramพิมพ์ใจ คุณารูป
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0953535495
อีเมล์ : pimning@hotmail.comนายวิหก ปัฒไทสงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0844494636
อีเมล์ : wihok.pud@gmail.com , wihog.p@ovec.moe.go.thอนนต์ พรมภาพ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0926568875
อีเมล์ : non_sk6@hotmail.comกมล โชติรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาวิชายานยนต์
โทรศัพท์ : 080-6977481
อีเมล์ : -นายกฤตธน บุญลือ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0882187197
อีเมล์ : krithanaboonlue@gmail.com
ไลน์ไอดี : olebankluayนางสาวประณิสรา งูนิ่ม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0874287817
อีเมล์ : ้ha_nasang@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0874287817สุพิชฌาย์ ซิวพร
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0868568664
อีเมล์ : supitchastamp@gmail.com
ไลน์ไอดี : stamppampamนายศุภชัย กินเรือน
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0641936881
อีเมล์ : suapachai.tice@gmail.comนายธนานพกร ทุ่งพนม
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0801298566
อีเมล์ : tananoppakorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0801298566นายภาวิชญ์ แก้วคำอ้าย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0882932256
อีเมล์ : phawit.ka@ovec.moe.go.th
ไลน์ไอดี : phawitนางสาวพัชรพร เพ็ชรชนะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0622703636
อีเมล์ : impatcha.im@gmail.com
ไลน์ไอดี : impatcha39นางสาววศินี สิริคุณาลัย
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0811660788
อีเมล์ : hong.wasinee.clever@gmail.com
ไลน์ไอดี : hong5738
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง)นายวิศธวัฒร์ บุญภักดี
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายสุขเกษม ทิพย์วงษา
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0932175676
อีเมล์ : tongzaa_69@hotmailนายราชัน ขันตีมิตร
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0902101233
อีเมล์ : difrachan@gmail.comนายวิทยา เพิ่มคำ
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาวิชายานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0984777089
อีเมล์ : wittaya.Bank69@gmail.comนายวิทิตกาญจน์ บุญลือ
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0805159653
อีเมล์ : artzaup@gmail.comนายชาติไทย ไชยธนาพงษ์
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0810455541
อีเมล์ : chartthai.lee@gmail.com
ไลน์ไอดี : chartthai69นายกชพรรณ สีอูด
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 087-3121933รัชนีพร วงษ์ด่อน
ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง) สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0950052776
อีเมล์ : ratchaneepornw59@nu.ac.th
ไลน์ไอดี : taem1616
เจ้าหน้าที่นางสาวจณิฏตา สุคำภา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0953099153
อีเมล์ : janittavaa2520@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0953099153นางอรษา สอนนนท์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0881541187
อีเมล์ : orasasonnon2525@gmail.com
ไลน์ไอดี : sa0881541187นางศิรัญญาพร บุรินทร์รัตน์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0850443901
อีเมล์ : nok_999ja@hotmail.comนางสาวสุพัตรา แก้วป้องปก
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 096736564
อีเมล์ : Patsupatra15@gmail.comนางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0814757428
อีเมล์ : tratpon@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0814757428นางสาวจันตณา งูนิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0993637126
อีเมล์ : juntanakaeja1@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0993637126นิตยา แสงนภากาศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0896604971
อีเมล์ : -
ไลน์ไอดี : tom07092529นางสาวสุกันยา ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0815520781
อีเมล์ : oil.1024@hotmail.comนายวสิฏฐ์พล คำภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0906857102
อีเมล์ : wasitpol2519@gmail.comนายบุญทัน วงษ์ด่อน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสราวุฒิ สอนนนท์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานขับรถ พนักงานขับรถนายธานินทร์ พรมสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายลำดวน จันทร์ป้อง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ชนกสุดา ตานาแฝก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0946322124
อีเมล์ : puypuyja1234@gmail.comนางสาวชาลีนา กลิ่นเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0992980609
อีเมล์ : Chaleena_jan@hotmail.co.thนางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0909513918นางเบญจมาศ คำภา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ภาณุพงศ์ บุญผาง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบและประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวธาริณี ศรีบุตรา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 080-9182438
อีเมล์ : Tarinee10042539@gmail.comนางสาวน้ำทิพย์ หอมชื่น
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 083-2571778
อีเมล์ : cloadnamthip@gmail.com
ไลน์ไอดี : waew.loveนางสาวชลธิชา โถงโฉม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุจิรา วันชัย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0988124316
อีเมล์ : sujirawanchai85@gmail.com
ครูฝึกสอนนายเริงฤทธิ์ ศรีนวล
ครูฝึกสอน สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 091-7535074นายศิริวัฒน์ ศรีสุขา
ครูฝึกสอน สาขาวิชาวิชายานยนต์
โทรศัพท์ : 080-3948954