บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
45
• หญิง
55
รวม
101


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• หัวหน้าแผนก
7
• ข้าราชการครู
12
• ครูพิเศษสอน
12
• ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง)
3
• รองหัวหน้าแผนก
1
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• ครูฝึกสอน
2
• หัวหน้างาน
24
• เจ้าหน้าที่
53
• พนักงานขับรถ
1
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
7
• สาขาวิชาวิชายานยนต์
8
• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
7
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5
• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4
• สาขาวิชาการบัญชี
5
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
9
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานความร่วมมือ
4
• งานวางแผนงบและประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
8
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
8
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
• พนักงานขับรถ
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
74
• มีใบประกอบวิชาชีพ
26
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
101