บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
32
• หญิง
30
รวม
63


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• หัวหน้าแผนก
8
• ข้าราชการครู
12
• ครูพิเศษสอน
11
• ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง)
4
• รองหัวหน้าแผนก
1
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• หัวหน้างาน
24
• เจ้าหน้าที่
53
• พนักงานขับรถ
1
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
8
• สาขาวิชาวิชายานยนต์
7
• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
7
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4
• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• สาขาวิชาการบัญชี
5
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
10
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานความร่วมมือ
4
• งานวางแผนงบและประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
8
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
9
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
8
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
8
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
• พนักงานขับรถ
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
32
• มีใบประกอบวิชาชีพ
29
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
63