บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
46
• หญิง
56
รวม
104


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
39


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
7
• ครูประจำ
11
• ครูอัตราจ้าง
17
• พนักงานราชการ(สอน)
8
• หัวหน้างาน
25
• เจ้าหน้าที่
136
• พนักงานขับรถ
1
• ครูโรงเรียนทวิศึกษา
33
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
5
• สาขาวิชาวิชายานยนต์
9
• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
7
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3
• สาขาวิชาการบัญชี
5
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
12
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4
• งานความร่วมมือ
5
• งานวางแผนงบและประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
8
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
9
• งานสื่อการเรียนการสอน
7
• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23
6
• โรงเรียนนาบัววิทยา
7
• โรงเรียนบ้านน้ำจวง
8
• โรงเรียนนครไทย
5
• โรงเรียนยางโกลนวิทยา
3
• โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
• พนักงานขับรถ
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
96
• มีใบประกอบวิชาชีพ
6
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
104