บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
32
• หญิง
32
รวม
65


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
35
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• หัวหน้าแผนก
7
• ข้าราชการครู
12
• ครูพิเศษสอน
11
• ครูพิเศษสอน(รายชั่วโมง)
3
• รองหัวหน้าแผนก
1
• พนักงานราชการ(สอน)
9
• ครูฝึกสอน
1
• หัวหน้างาน
24
• เจ้าหน้าที่
55
• พนักงานขับรถ
1
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
8
• สาขาวิชาวิชายานยนต์
7
• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
6
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5
• สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• สาขาวิชาการบัญชี
6
• สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
9
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานความร่วมมือ
5
• งานวางแผนงบและประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
8
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5
• งานปกครอง
8
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6
• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
8
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
8
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
• พนักงานขับรถ
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
36
• มีใบประกอบวิชาชีพ
27
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
65