บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
42
• หญิง
54
รวม
97


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
6
• ครูประจำ
10
• ครูอัตราจ้าง
15
• พนักงานราชการ(สอน)
7
• ครูฝึกสอน
2
• หัวหน้างาน
24
• เจ้าหน้าที่
52
• พนักงานขับรถ
1
• ครูโรงเรียนทวิศึกษา
34
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
6
• สาขาวิชาวิชายานยนต์
8
• สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
7
• สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4
• สาขาวิชาการบัญชี
5
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
11
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
• งานความร่วมมือ
5
• งานวางแผนงบและประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5
• งานปกครอง
7
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน
7
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
9
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23
11
• โรงเรียนนาบัววิทยา
7
• โรงเรียนบ้านน้ำจวง
8
• โรงเรียนนครไทย
5
• โรงเรียนยางโกลนวิทยา
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
• พนักงานขับรถ
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
73
• มีใบประกอบวิชาชีพ
23
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
97